Normă

din 7 martie 2001

 

 privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare

a deşeurilor industriale reciclabile

 

 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 23 aprilie 2001

 

 

 CAPITOLUL I

 Dispoziţii generale

 

   Art. 1. - Prezentele norme se emit în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile şi reglementează procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile.

   Art. 2. - (1) Autorizaţia de valorificare atestă capacitatea agenţilor economici de a realiza operaţiuni de valorificare, astfel cum sunt definite în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, pentru fiecare grupă de deşeuri industriale reciclabile prevăzută în anexa nr. 1 la aceeaşi ordonanţă.

   (2) Agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile pot realiza astfel de operaţiuni atât la punctele de lucru autorizate, cât şi la sediul deţinătorilor de deşeuri.

   Art. 3. - Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor monitorizează agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile, scop în care aceştia sunt obligaţi să îi furnizeze trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare, informaţiile prevăzute în anexa nr. 1.

 

 CAPITOLUL II

 Procedura de acordare a autorizaţiei de valorificare

 

   Art. 4. - Autorizaţia de valorificare se acordă agenţilor economici care îndeplinesc cumulativ condiţiile minime prevăzute în anexele nr. 2-8, pentru fiecare grupă de deşeuri industriale reciclabile, pe baza următoarelor documente obligatorii:

   a) cerere-tip întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;

   b) certificatul constatator (în original) emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte: datele de identificare a solicitantului, capitalul social, obiectul de activitate, punctele de lucru declarate;

   c) codul fiscal (copie);

   d) autorizaţia de mediu (copie), pentru fiecare punct de lucru prin care urmează să se desfăşoare activitatea de valorificare;

   e) autorizaţia de protecţie a muncii (copie);

   f) autorizaţia sanitară (copie);

   g) extras de carte funciară (copie);

   h) extras din balanţa analitică a mijloacelor fixe la finele lunii precedente, vizat de cenzorii agentului economic solicitant sau de un expert contabil, din care să rezulte dotarea de care dispune, corespunzător condiţiilor prevăzute în anexele nr. 2-8;

   i) situaţia privind personalul încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, vizată de inspectoratul teritorial de muncă;

   j) dovada privind achitarea la trezoreria statului a taxelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001.

   Art. 5. - Cererea de autorizare, însoţită de documentele obligatorii prevăzute la art. 4, se adresează Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor şi se depune la registratura Ministerului Industriei şi Resurselor sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire.

   Art. 6. - (1) Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor, împreună cu direcţiile de profil din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor şi cu organizaţiile patronale interesate, înregistrate conform legii, analizează documentele obligatorii şi stabileşte dacă sunt sau nu sunt întrunite condiţiile minimale pentru acordarea autorizaţiei de valorificare.

   (2) Concluziile se consemnează într-un proces-verbal, document ce stă la baza emiterii autorizaţiei de valorificare, respectiv a respingerii cererii de autorizare.

   Art. 7. - În termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de autorizare Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor emite autorizaţia de valorificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, sau comunică solicitantului motivul respingerii cererii de autorizare.

 

 

 

 

CAPITOLUL III

 Procedura de prelungire a autorizaţiei de valorificare

 

   Art. 8. - La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de valorificare aceasta se poate prelungi pentru o perioadă de 3 ani, la cererea scrisă a agentului economic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, însoţită de documentele obligatorii prevăzute la art. 4.

   Art. 9. - Cererea de prelungire a autorizaţiei de valorificare se adresează şi se depune, conform prevederilor art. 5, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de valorificare.

   Art. 10. - Analiza cererii de prelungire a autorizaţiei de valorificare urmează procedura prevăzută la art. 6.

   Art. 11. - Prelungirea termenului de valabilitate se înscrie pe autorizaţia de valorificare în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prelungire.

 

 CAPITOLUL IV

 Procedura de suspendare sau de anulare a autorizaţiei de valorificare

 

   Art. 12. - Pentru nerespectarea prevederilor art. 11 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 se aplică sancţiunile prevăzute la art. 13 lit. b) şi c) din aceeaşi ordonanţă.

   Art. 13. - În cazul în care se constată că agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile încalcă pentru a doua oară prevederile art. 11 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, autorizaţia de valorificare se suspendă pe o perioadă de la 3 luni la un an, iar la următoarea încălcare aceasta se anulează.

   Art. 14. - În cazul în care organele de control prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 constată că documentele obligatorii menţionate la art. 4 nu corespund realităţii şi nu sunt întrunite condiţiile minimale prevăzute în anexele nr. 2-8 pentru fiecare grupă de deşeuri industriale reciclabile, autorizaţia de valorificare se anulează.

   Art. 15. - Agentul economic căruia i s-a anulat autorizaţia de valorificare nu mai poate beneficia de o nouă autorizaţie timp de 3 ani de la data anulării.

   Art. 16. - Suspendarea sau anularea autorizaţiei de valorificare se face de către Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor, la solicitarea scrisă a unităţii din care face parte agentul constatator.

 

 CAPITOLUL V

 Dispoziţii finale

 

   Art. 17. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 1

la norme

 (raportare trimestrială cu date cumulate

 de la începutul anului)

 

 

S.C. ……………………………………………..

Adresa: ………………………………..…….…

Cod fiscal: ……………………………………..

Tel/ fax/ e-mail: …………………………….…

A.V…………/……………………………….….

 

SITUAŢIA

 

colectării şi livrării deşeurilor reciclabile pe perioada 01.01 - 31.03. / 01.01 - 30.06. / 01.01 - 30.09. / 01.01 - 31.12. anul …………

 

CAPITOLUL I

 

UM = tone

 

 

 

Denumirea deşeului

Cantităţi colectate

Livrari

 

 

Consum în propriile procese de producţie

Total

din care:

Total

din care:

Rezultate din propriile procese de producţie

Direct de la generatori şi societăţi autorizate de prefecturi pentru colectare de la populatie

De la alte societăţi autorizate conform OUG 16/2001

Direct la consumatori(combinate siderurgice, metalurgia neferoasă, fabrici de hârtie, sticlă, mase plastice, textile etc)

La alte societăţi autorizate conform OUG 16/2001 sau neautorizate

 

Direct la export

1. Deşeuri metalice fe­roase, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fier vechi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- inox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fontă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-altele (zguri, ţunder, cenuşi etc)

      - desfăşurat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Deşeuri metalice neferoa­se, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aluminiu şi aliaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cupru si aliaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-plumb şi aliaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zinc şi aliaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-acumulatori uzaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-altele (zguri, cenuşi, drojdii, şlamuri, rezi­duuri etc)

      - desfăşurat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM = tone

 

 

 

 

Denumirea deşeului

Cantităţi colectate

Livrari

 

 

Consum în propriile procese de producţie

Total

din care:

Total

din care:

Rezultate din propriile procese de producţie

Direct de la generatori şi societăţi autorizate de prefecturi pentru colectare de la populatie

De la alte societăţi autorizate conform OUG 16/2001

Direct la consumatori(combinate siderurgice, metalurgia neferoasă, fabrici de hârtie, sticlă, mase plastice, textile etc)

La alte societăţi autorizate conform OUG 16/2001 sau neautorizate

 

Direct la export

3. Deseuri de hârtii –cartoane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Deşeuri de sticlă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Deşeuri de mase plastice (*) , din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PET  (polietilentereftalat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PE (polietilenă de înaltă şi joasă densitate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PVC (policlorură de vinil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PP (polipropilenă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PS (polistiren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ABS (acrilonitril -butadienă – stiren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Deşeuri de cauciuc, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- anvelope uzate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- articole tehnice de cau­ciuc uzate, camere de aer uzate etc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Deşeuri textile, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bumbac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lână

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sintetice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) se va specifica forma sub care sunt livrate (baloţi, măcinatură, granule regenerate)

 

 

 

 

 

 

 
CAPITOLUL II – Dotări existente la data raportării

 

Dotări

 

UM

Cantitatea

Platforme betonate

Mp

 

Spaţii inchise

Mp

 

Mijloace de cântărire, total, din care:

Buc.

 

-cântare mai mari de 10 tone

Buc.

 

Utilaje de încărcare-descărcare

Buc.

 

Aparate de debitare manuală (termice)

Buc.

 

Instalatii de debitare mecanizată (foarfecă)

Buc.

 

Prese de balotat tablă de minimum 65 tf

buc./forţa de presare

 

Maşină de despicat cablu

Buc.

 

Maşină de extras inimi de oţel

Buc.

 

Granulator

Buc.

 

Sortator magnetic

Buc.

 

Schredder

Buc.

 

Mijloace de transport marfă

Buc.

 

Presă de balotat hârtii – cartoane

Buc.

 

Containere

Buc.

 

Instalaţii de compactat mase plastice

Buc.

 

Instalaţii de mărunţit mase plastice

Buc.

 

Agregate de turnare sau linii tehnologice pentru topire-turnare (prin procedee pirometalurgice)

buc./capacitate de producţie

 

Agregate de turnare sau linii tehnologice pentru procedee hidrometalurgice

buc./capacitate de producţie

 

Instalaţii şi componente pentru turnare, total, din care:

Buc.

 

-lingotiere

Buc.

 

-cochilii metalice

Buc.

 

-instalaţii de formare

Buc.

 

-instalaţii de curăţire

Buc.

 

-forme, modele

Buc.

 

Spectrometru

Buc.

 

Altele (desfăşurat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III – Personal angajat la data raportării

 

Încadrare

 

UM

Salariati

Total, din care:

Număr

 

-muncitori calificaţi

Număr

 

-maiştri

Număr

 

-tehnicieni

Număr

 

-ingineri

Număr

 

-economişti

Număr

 

-alte încadrări

Număr

 

 

 

 

CAPITOLUL IV – Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului  ( se prezintă anual)

 

 

 

 

 

                     Semnatura autorizata

 

                                                                                     Stampila societatii

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 ANEXA Nr. 2

 la norme

 

 CONDIŢII MINIME

 pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de

 valorificare a deşeurilor metalice feroase

 

   1. Prin deşeuri metalice feroase se înţelege deşeurile şi resturile de fontă şi oţel, nealiate şi aliate, oţeluri inoxidabile, şină uzată, zguri, coji, tunder, cenuşi şi reziduuri care conţin fier sau compuşi ai acestuia, provenite din activităţi de producţie, întreţinere şi reparaţii, din casări şi dezafectări, din epave şi nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate şi altele similare.

   2. Condiţii minime:

   a) platforme betonate - minimum 5.000 m2, dar nu mai puţin de 1.000 m2/punct de lucru;

   b) cântar de minimum 10 tone la fiecare punct de lucru;

   c) utilaj de încărcare-descărcare adecvat la fiecare punct de lucru;

   d) aparate de debitare manuală (termice) - minimum 15 bucăţi sau instalaţie de debitare mecanizată (foarfecă);

   e) presă de balotat tablă;

   f) aparatură de control al calităţii pentru determinarea compoziţiei chimice şi a radioactivităţii - condiţie obligatorie la prima prelungire a autorizaţiei de valorificare, conform art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001;

   g) racord de cale ferată sau acces portuar/docuri, după caz;

   h) mijloc de transport marfă de minimum 5 tone;

   i) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 20 de salariaţi, dintre care 2 cu pregătire tehnică de specialitate (maistru, tehnician sau inginer).

 

   NOTĂ:

   Agenţii economici care au în dotare instalaţii "schredder" sunt exceptaţi de la prevederile pct. 2 lit. d) şi e).

 ANEXA Nr. 3

 la norme

 

 CONDIŢII MINIME

 pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi

 de valorificare a deşeurilor metalice neferoase

 

   Prin deşeuri metalice neferoase se înţelege deşeurile şi resturile de/din metale neferoase comune, aliajele şi/sau compuşii metalici ai acestora (cenuşi, reziduuri, zguri, drojdii, şlamuri, metalo-ceramice), definite şi clasificate şi prin STAS nr. 3017/78.

   A. Valorificare prin procedee pirometalurgice (topire-turnare-rafinare) şi/sau prin procedee hidrometalurgice

   Condiţii minime:

   a) la documentele obligatorii prevăzute la art. 4 din norme se va anexa o notă de prezentare din care să rezulte profilul de activitate, capacitatea şi structura de producţie, fluxul tehnologic;

   b) hală de producţie (din zidărie sau metalică);

   c) agregat de turnare sau linie tehnologică pentru prelucrare hidrometalurgică;

   d) instalaţii pentru turnare: lingotiere, cochilii metalice, forme, modele, staţie de preparat amestec de formare, instalaţii de formare, instalaţii de curăţare, tăiere, polizare, după natura profilului turnătoriei;

   e) laborator dotat cu instalaţii şi cu aparatură de determinare rapidă a compoziţiei chimice şi a altor caracteristici fizico-mecanice impuse produsului finit;

   f) instalaţii de ridicat aferente turnătoriei;

   g) mijloace de transport adecvate;

   h) platforme betonate, acoperite, pentru depozitarea zgurilor şi cenuşilor;

   i) instalaţii pentru neutralizarea apelor uzate şi a substanţelor toxice rezultate din procesul de producţie;

   j) cântar;

   k) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 9 salariaţi, dintre care unul cu studii superioare de specialitate;

   l) prin excepţie de la prevederile art. 4 lit. d) din norme se admit "Acord de mediu şi/sau autorizaţie de mediu" (copie), conform legislaţiei în vigoare.

   B. Valorificare prin dezmembrare, sortare, tăiere şi balotare

   Pe perioada valabilităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2001 autorizaţia de achiziţie a deşeurilor neferoase reciclabile dă dreptul agenţilor economici autorizaţi în acest scop să desfăşoare şi activităţi de valorificare prin dezmembrare, sortare, tăiere şi balotare.

 

 ANEXA Nr. 4

 la norme

 

 CONDIŢII MINIME

 pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi

 de valorificare a deşeurilor de hârtii-cartoane:

 

   a) platformă betonată - minimum 300 m2;

   b) spaţii închise - minimum 200 m2;

   c) cântar la fiecare punct de lucru;

   d) utilaj de încărcare-descărcare la fiecare punct de lucru;

   e) instalaţie de balotat;

   f) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 5 salariaţi.

 

 ANEXA Nr. 5

 la norme

 

 CONDIŢII MINIME

 pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi

 de valorificare a deşeurilor de sticlă:

 

   a) platforme betonate - minimum 100 m2;

   b) containere;

   c) cântar la fiecare punct de lucru;

   d) utilaj de încărcare-descărcare adecvat la fiecare punct de lucru;

   e) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 2 salariaţi.

 

 ANEXA Nr. 6

 la norme

 

 CONDIŢII MINIME

 pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi

 de valorificare a deşeurilor de mase plastice:

 

   a) platforme betonate - minimum 500 m2;

   b) spaţii închise - minimum 400 m2;

   c) cântar la fiecare punct de lucru;

   d) utilaj de încărcare-descărcare la fiecare punct de lucru;

   e) echipament pentru compactare sau mărunţire;

   f) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 3 salariaţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXA Nr. 7

 la norme

 

 CONDIŢII MINIME

 pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi

 de valorificare a deşeurilor de cauciuc:

 

   a) spaţii de depozitare - minimum 1.000 m2;

   b) cântar la fiecare punct de lucru;

   c) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 3 salariaţi.

 

 ANEXA Nr. 8

 la norme

 

 CONDIŢII MINIME

 pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi

 de valorificare a deşeurilor textile:

 

   a) spaţii închise - minimum 500 m2;

   b) cântar la fiecare punct de lucru;

   c) utilaj de încărcare-descărcare la fiecare punct de lucru;

   d) presă de balotat sau alte instalaţii de prelucrare;

   e) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 5 salariaţi.


 

 ANEXA Nr. 9

 la norme

 

Agentul economic ...................

Nr. ....../.............

 

                                     CERERE

     pentru acordarea/prelungirea autorizaţiei de valorificare a deşeurilor

                            industriale reciclabile

 

   Agentul economic ...........................................................,

cu sediul în ............................, str. ................................

nr. ........, judeţul/sectorul ............., înregistrat la oficiul registrului

comerţului sub nr. ............., codul fiscal ............., telefon .........,

reprezentat prin ......................., având funcţia de ....................,

solicită acordarea/prelungirea autorizaţiei de valorificare a deşeurilor

industriale reciclabile, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001,

pentru următoarele grupe:

   Deşeuri metalice feroase                     []

   Deşeuri metalice neferoase                   []

   Deşeuri de hârtii-cartoane                   []

   Deşeuri de sticlă                            []

   Deşeuri de mase plastice                     []

   Deşeuri de cauciuc                           []

   Deşeuri textile                              []

 

   Anexăm documentele obligatorii conform normelor.

   Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în

copie sunt conforme cu originalul.

 

   Data ..............................

 

                                           Conducătorul agentului economic,

                                          .................................

                                               (semnătura şi ştampila)

 

 

 

 ANEXA Nr. 10

 la norme

 

                                    ROMÂNIA

                      MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR

 

                COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU RECICLAREA MATERIALELOR

 

                          AUTORIZAŢIE DE VALORIFICARE

                  a .........................................

                   Seria ......... nr. ......................

 

   Agentul economic ........................, cu sediul în ..................................,

str. ................ nr. ......., judeţul/sectorul  ................., înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. ..................., este autorizat să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor ....................................................................

prin următoarele puncte de lucru*):

   1.

   2.

   3.

   4.

   Prezenta autorizaţie s-a eliberat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001.

   Valabilă până la data de ................... şi numai însoţită de autorizaţia de mediu.

 

                               Director general,

                   ..........................................

    ----------------   ----------------   ---------------- 

   |   Prelungit    | |   Prelungit    | |   Prelungit    |

   | valabilitatea  | | valabilitatea  | | valabilitatea  |

   |până la data de | |până la data de | |până la data de |

   |................| |................| |................|

   |      L.S.      | |      L.S.      | |      L.S.      |

    ----------------   ----------------   ---------------- 

___________

  *) Se vor menţiona denumirea, localitatea, strada, numărul, oraşul şi judeţul.